Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C1 trang 134 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Khoảng cách...

Câu C1 trang 134 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Khoảng cách từ trục quay tới giá của lực và khoảng cách từ điểm đặt của lực tới trục quay có...

Bài 29: Momen của lực. Điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định – Câu C1 trang 134 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Khoảng cách từ trục quay tới giá của lực và khoảng cách từ điểm đặt của lực tới trục quay có phải là một không ?

Khoảng cách từ trục quay tới giá của lực và khoảng cách từ điểm đặt của lực tới trục quay có phải là một không ?

Quảng cáo

Khoảng cách từ trục quay tới giá của lực OH và khoảng cách từ điểm đặt A của lực tới trục quay OA là hai đại lượng khác nhau. 

Quảng cáo