Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 136 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Một thanh...

Bài 2 trang 136 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Một thanh chắn đường dài 7,8 m, có trọng lượng 210 N và có trọng tâm cách đầu bên trái 1,2 m (Hình 29.7)....

Bài 29: Momen của lực. Điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định – Bài 2 trang 136 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Một thanh chắn đường dài 7,8 m, có trọng lượng 210 N và có trọng tâm cách đầu bên trái 1,2 m (Hình 29.7). Thanh có thể quay quanh một trục nằm ngang ở cách đầu bên trái 1,5 m…

Một thanh chắn đường dài 7,8 m, có trọng lượng 210 N và có trọng tâm cách đầu bên trái 1,2 m (Hình 29.7). Thanh có thể quay quanh một trục nằm ngang ở cách đầu bên trái 1,5 m. Hỏi phải tác dụng vào đầu bên phải một lực bằng bao nhiêu để giữ thanh ấy nằm ngang?

Quảng cáo

 Thanh chắn là vật rắn có trục quay cố định (O) cân bằng dưới tác dụng của 2 lực gây momen \(\overrightarrow P \) và \(\overrightarrow F \).

Áp dụng quy tắc momen, ta có :

\(\eqalign{  & {M_P} + {M_F} = 0 <  =  > P.OG – F.OB = 0\cr& <  =  > F = {{OG} \over {OB}}.P  \cr  & Với\,\left\{ \matrix{  OG = OA – GA = 1,5 – 1,2 = 0,3(m) \hfill \cr OB = AB – OA = 7,8 – 1,5 = 6,3(m) \hfill \cr  P = 210N \hfill \cr}  \right. \cr} \)

tính được \(F = {{0,3} \over {6,3}}.210 = 10(N)\)

Quảng cáo