Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 3 trang 136 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Một chiếc...

Bài 3 trang 136 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Một chiếc búa đinh dùng để nhổ một chiếc đinh (Hình 29.8). Hãy vẽ trục quay của búa, các lực của tay...

Bài 29: Momen của lực. Điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định – Bài 3 trang 136 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Một chiếc búa đinh dùng để nhổ một chiếc đinh (Hình 29.8). Hãy vẽ trục quay của búa, các lực của tay và của đinh tác dụng vào búa và các tay đòn của hai lực đó.

Một chiếc búa đinh dùng để nhổ một chiếc đinh (Hình 29.8). Hãy vẽ trục quay của búa, các lực của tay và của đinh tác dụng vào búa và các tay đòn của hai lực đó.

Quảng cáo

Khi búa đang ở tư thế nhổ đinh như hình vẽ thì nó là vật có trục quay tạm thời đi qua điểm tiếp xúc (O) giữa búa và mặt tấm gỗ. 

Tay đòn của lực \(\overrightarrow {{F_1}} \) do tay tác dụng lên búa là d1.

Tay đòn của lực \(\overrightarrow {{F_2}} \) do đinh tác dụng lên búa là d2.