Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 167 SGK Lý 10 nâng cao: Chọn câu sai.

Bài 1 trang 167 SGK Lý 10 nâng cao: Chọn câu sai....

Bài 35: Thế năng. Thế năng trọng trường – Bài 1 trang 167 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao. Chọn câu sai.

Chọn câu sai.

A.Thế năng của một vật tại một vị trí trong trọng trường phụ thuộc vào cả vận tốc của nó tại vị trí đó.

Quảng cáo

B.Công dương do trọng lực thực hiện bằng độ giảm thế năng của vật trong trọng trường.

C.Thế năng được xác định sai kém bằng một hằng số cộng, nhưng hằng số này không làm thay đổi độ giảm thế năng khi trọng lực thực hiện công.

D.Thế năng của một vật trong trọng trường thực chất cũng là thế năng của hệ kín gồm vật và Trái Đất.

Chọn A.

Quảng cáo