Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 3 trang 167 SGK Lý 10 nâng cao: Trong công viên...

Bài 3 trang 167 SGK Lý 10 nâng cao: Trong công viên giải trí, một xe có khối lượng m=80kg chạy trên đường ray có mắt cắt như trên hình 35.7. Độ...

Bài 35: Thế năng. Thế năng trọng trường – Bài 3 trang 167 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao. Trong công viên giải trí, một xe có khối lượng m=80kg chạy trên đường ray có mắt cắt như trên hình 35.7. Độ cao của các điểm A, B, C, D, E được tính đối với mặt đất và có các giá trị:

Trong công viên giải trí, một xe có khối lượng m=80kg chạy trên đường ray có mắt cắt như trên hình 35.7. Độ cao của các điểm A, B, C, D, E được tính đối với mặt đất và có các giá trị:

\({z_A} = 20m,{z_B} = 10m,{z_D} = 5m,{z_E} = 18m.\)

Tính độ biến thiên thế năng của xe trong trọng trường khi nó di chuyển :

 

a) Từ A đến B.

Quảng cáo

b) Từ B đến C.

c) Từ A đến D.

d) Từ A đến E.

Hãy cho biết công mà trọng lực thực hiện trong mỗi quá trình đó là âm hay dương.

\(\eqalign{  & a)\Delta {{\rm{W}}_t} = {{\rm{W}}_{tA}} – {{\rm{W}}_{tB}} = mg({z_A} – {z_B})\cr& \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\,= 80.9,8(20 – 10) =  7840J  \cr  & b)\Delta {{\rm{W}}_t} = {{\rm{W}}_{tB}} – {{\rm{W}}_{tC}} = mg({z_B} – {z_C}) \cr&\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\,= 80.9,8.9(10 – 15) = -3920J  \cr  & c)\Delta {{\rm{W}}_t} = {{\rm{W}}_{tA}} – {{\rm{W}}_{tD}} = mg({z_A} – {z_D})\cr&\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\, = 80.9,8.(20- 5) =11760J  \cr  & d)\Delta {{\rm{W}}_t} = {{\rm{W}}_{tE}} – {{\rm{W}}_{tA}} = mg({z_A} – {z_E}) \cr&\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\,= 80.9,8.(20 – 18) =   1568J \cr} \)

 

Quảng cáo