Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 97 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Hãy chọn...

Bài 1 trang 97 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Hãy chọn câu đúng Bằng cách so sánh số chỉ của lực trong thang máy với trọng lượng P = mg của vật treo...

Bài 21 : Hệ quy chiếu có gia tốc. Lực quán tính – Bài 1 trang 97 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Hãy chọn câu đúng
Bằng cách so sánh số chỉ của lực trong thang máy với trọng lượng P = mg của vật treo vào lực kế, ta có thể

Hãy chọn câu đúng

Bằng cách so sánh số chỉ của lực trong thang máy với trọng lượng P = mg của vật treo vào lực kế, ta có thể

A. biết được thang máy đang đi lên hay xuống.

Quảng cáo

B. biết được chiều của gia tốc thang máy.

C. biết được thang máy đang chuyển động nhanh dần hay chậm dần.

D. biết được cả ba điều nói trên.

Chọn B.

Quảng cáo