Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 3 trang 97 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Một người...

Bài 3 trang 97 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Một người có khối lượng m = 60 kg đứng trong buồng thang máy trên một bàn cân lò xo. Nếu cân chỉ trọng...

Bài 21 : Hệ quy chiếu có gia tốc. Lực quán tính – Bài 3 trang 97 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Một người có khối lượng m = 60 kg đứng trong buồng thang máy trên một bàn cân lò xo. Nếu cân chỉ trọng lượng của người là: a) 588 N ; b) 606 N ; c) 564 N
thì gia tốc của thang máy như thế nào ?

Một người có khối lượng m = 60 kg đứng trong buồng thang máy trên một bàn cân lò xo. Nếu cân chỉ trọng lượng của người là: a) 588 N ; b) 606 N ; c) 564 N

thì gia tốc của thang máy như thế nào ?

Trọng lực tác dụng lên người P = mg = 588 N.

Số chỉ của cân chính là lực đàn hồi \(\overrightarrow {{F_{đh}}} \) của lò xo cân.

Quảng cáo

\(a)\,{F_{đh}} = 588N = P =  > {F_{qt}} = 0 =  > a = 0\)

\(=>\) thang máy chuyển động thẳng đều.

\(\eqalign{  & b)\;{{F_{đh}}}  = P + {F_q} = P + ma  \cr  &  =  > a = {{{F_{đh}} – P} \over m} = {{606 – 588} \over {60}} = 0,3\,(m/{s^2})  \cr  & \overrightarrow a \text{ hướng lên} \cr} \) 

\(\eqalign{  & c)\,{F_{đh}} = P – {F_q} = P – ma  \cr  &  =  > a = {{P – {F_{đh}}} \over m} = {{588 – 564} \over {60}} = 0,4\,(m/{s^2})  \cr  & \overrightarrow {a\,}\text{ hướng xuống}  \cr} \) .

Quảng cáo