Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 97 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Một vật...

Bài 2 trang 97 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Một vật có khối lượng 0,5 kg móc vào lực kế treo buồng thang máy. Thang máy đang đi xuống và được hãm...

Bài 21 : Hệ quy chiếu có gia tốc. Lực quán tính – Bài 2 trang 97 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Một vật có khối lượng 0,5 kg móc vào lực kế treo buồng thang máy. Thang máy đang đi xuống và được hãm với gia tốc 1 m/s2. Số chỉ của lực kế là bao nhiêu ?

Một vật có khối lượng 0,5 kg móc vào lực kế treo buồng thang máy. Thang máy đang đi xuống và được hãm với gia tốc 1 m/s2. Số chỉ của lực kế là bao nhiêu ?

A. 0,5 N.                                 B. 5,4 N.

Quảng cáo

C. 4,9 N.                                 D. 4,4 N.

Chọn B (Thang máy xuống và đang được hãm lại \(=>\)\(\overrightarrow a \) hướng lên

=>\({F_{LK}} = P + {F_{qt}} = m(g + a) = 5,4\,(N)\)