Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 201 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Hãy...

Bài 2 trang 201 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Hãy tính áp suất...

Bài 41: Áp suất thủy tinh. Nguyên lí Pa-xcan – Bài 2 trang 201 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao . Hãy tính áp suất

Hãy tính áp suất tuyệt đối p ở độ sâu 1000m dưới mực nước biển .Cho khối lượng riêng của nước biển là 1,0.103 kg/m3 và pa=1,01.105 N/m2.

Quảng cáo

\(p = {p_a} + \rho gh = 1,{01.10^5} + 1,{0.10^3}.9,8.1000\)

    \(     = 99,{01.10^5}(Pa)\)

Quảng cáo