Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C1 trang 302 Vật lí 10 nâng cao. Hiệu suất

Câu C1 trang 302 Vật lí 10 nâng cao. Hiệu suất...

Bài 60: Nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt và máy lạnh. Nguyên lí II nhiệt động lực học – Câu C1 trang 302 Vật lí 10 nâng cao.. Hiệu suất

Hiệu suất của động cơ nhiệt có thể lớn hơn 1 hay không?

Hiệu suất hoạt động của động cơ nhiệt không thể lớn hơn 1 vì \(\left| A \right| < Q\).       

Quảng cáo