Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C2 trang 86 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Trên hình...

Câu C2 trang 86 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Trên hình 19.5, ba lò xo khác nhau có cùng chiều dài tự nhiên. Khi những quả nặng như nhau được treo vào,...

Bài 19 : Lực đàn hồi – Câu C2 trang 86 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Trên hình 19.5 , ba lò xo khác nhau có cùng chiều dài tự nhiên. Khi những quả nặng như nhau được treo vào, độ biến dạng của các lò xo khác nhau. Lò xo nào có k lớn nhất ? Nêu ý nghĩa, đơn vị của k.

Trên hình 19.5 , ba lò xo khác nhau có cùng chiều dài tự nhiên. Khi những quả nặng như nhau được treo vào, độ biến dạng của các lò xo khác nhau. Lò xo nào có k lớn nhất ? Nêu ý nghĩa, đơn vị của k.

Quảng cáo

H.19.5 SGK cho \(\Delta {l_1} > \Delta {l_2} > \Delta {l_3}\)

Áp dụng định luật Húc :  \(\eqalign{  & P = \left| {{F_{dh}}} \right| = {k_1}\Delta {l_1} = {k_2}\Delta {l_2} = {k_3}\Delta {l_3}  \cr  &  =  > \,{k_1} < {k_2} < {k_3} \cr} \)

\(=>\) lò xo có k càng lớn càng khó biến dạng, k càng nhỏ càng dễ biến dạng.

Vậy k đặc trưng cho tính dễ hay khó biến dạng của lò xo.

Đơn vị của k là N/m.

Quảng cáo