Trang chủ Lớp 11 SBT Hóa học 11 Nâng cao Bài 9.13 trang 72 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng...

Bài 9.13 trang 72 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao: Có 2 trường hợp :...

Bài 9.13 trang 72 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. \(\% {m_{oxi}} = {{16.100\% } \over {30}} = 53\% \# 37,21\%  \to \) loại.. Bài 59. Luyện tập : Anđehit và xeton

Một hợp chất hữu cơ Y gồm các nguyên tố C, H, O chỉ chứa một loại nhóm chức có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Khi cho 0,01 mol Y tác dụng hết với dd \(AgN{O_3}\) trong amoniac thì thu được 4,32 g Ag. Xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của Y, biết Y có cấu tạo mạch cacbon không phân nhánh và chứa 37,21 % oxi về khối lượng.

\(\eqalign{  & {n_Y} = 0,01\,mol  \cr  & {n_{Ag}} = {{4,32} \over {108}} = 0,04(mol) \cr&\to {{{n_Y}} \over {{n_{Ag}}}} = {{0,01} \over {0,04}} = {1 \over 4} \cr} \)

Quảng cáo
Đang tải...

Có 2 trường hợp :

* Nếu Y là HCHO

\(\% {m_{oxi}} = {{16.100\% } \over {30}} = 53\% \# 37,21\%  \to \) loại.

* Nếu Y là \(\eqalign{  & R{(CHO)_2} \equiv {C_x}{H_y}{O_2}  \cr  & \% {m_{oxi}} = {{32.100\% } \over {{M_Y}}} = 37,21\%  \cr&\to {M_Y} = 86(g/mol) \cr} \)

Ta có : 12x + y + 32 = 86 \( \to \left\{ \matrix{  x = 4 \hfill \cr  y = 6 \hfill \cr}  \right.\)

Vậy CTCT của Y là : \(\eqalign{  & \mathop {C{H_2}}\limits_|  – CHO  \cr  & C{H_2} – CHO  \cr  & \mathop {C{H_2}}\limits_| CHO + 4\left[ {Ag{{(N{H_3})}_2}} \right]OH \to \mathop {C{H_2}}\limits_| {\rm{COON}}{{\rm{H}}_4} + 6N{H_3} + 4Ag \downarrow  + 2{H_2}O  \cr  & C{H_2}CHO\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;\;\;C{H_2}{\rm{COON}}{{\rm{H}}_4} \cr} \)