Trang chủ Lớp 11 SBT Hóa học 11 Nâng cao Bài 9.15 trang 72 SBT nâng cao Hóa 11: Số mol Ag...

Bài 9.15 trang 72 SBT nâng cao Hóa 11: Số mol Ag = 0,40 = 2 số mol anđehit....

Bài 9.15 trang 72 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Số mol Ag = 0,40 = 2 số mol anđehit.. Bài 59. Luyện tập : Anđehit và xeton

Cho 10,20 g hỗn hợp hai anđehit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của anđehit fomic tác dụng với \(AgN{O_3}\) trong \(N{H_3}\) (lấy dư ) thu được 43,20 g kết tủa. Tìm công thức của hai anđehit và tính phần trăm khối lượng của mỗi chắt trong hỗn hợp ban đầu.

Quảng cáo
Đang tải...

Hai anđehit no đơn chức có CTPT chung \({C_{\mathop n\limits^ –  }}{H_{\mathop {2n + 1}\limits^ –  }}CHO\) tác dụng với \(AgN{O_3}\)

\({C_{\mathop n\limits^ –  }}{H_{\mathop  – \limits_{2n + 1} }}CHO + 2\left[ {Ag{{(N{H_3})}_2}} \right]OH \to \)\({C_{\mathop  – \limits_n }}{H_{\mathop  – \limits_{2n + 1} }}{\rm{COON}}{{\rm{H}}_4} + {H_2}O + 3N{H_3} \)\(+ 2Ag \downarrow \)

Số mol Ag = 0,40 = 2 số mol anđehit.

Vậy \({\overline M _{2andehit}} = 51,00(g/mol)\). Ta có phương trình \(14\overline n  + 30 = 51\), từ đó suy ra \(\overline n  = 1,5\). Hai anđehit là \(C{H_3}CHO\) và \({C_2}{H_5}CHO\)

Phần trăm khối lượng của \(C{H_3}CHO = 43,14\% ;\)\({C_2}{H_5}CHO = 56,86\% \)