Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 2.2 trang 62 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Bài...

Câu 2.2 trang 62 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Bài 1: Hai quy tắc đếm cơ bản...

Câu 2.2 trang 62 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Bài 1: Hai quy tắc đếm cơ bản

Gieo đồng thời 3 con súc sắc. Hỏi có bao nhiêu khả năng xảy ra mà tổng số chấm trên mặt xuất hiện của 3 con súc sắc là 9 ?

Quảng cáo

Ta phải tìm số các bộ \(\left( {a,b,c} \right)\) với \(1 \le a \le 6;1 \le b \le 6;1 \le c \le 6\) sao cho \(a + b + c = 9.\) Các tập ba số \(\left\{ {a,b,c} \right\}\) với \(a + b + c = 9\) là \(\left\{ {1,2,6} \right\},\left\{ {1,3,5} \right\},\left\{ {2,3,4} \right\},\left\{ {1,4,4} \right\},\left\{ {2,2,5} \right\}\) và \(\left\{ {3,3,3} \right\}.\) Bằng cách hoán vị các phần tử của các tập nói trên (chẳng hạn tập \(\left\{ {1,2,6} \right\}\) cho 6 bộ là \(\left( {1,2,6} \right),\left( {1,6,2} \right),\left( {2,1,6} \right),\left( {2,6,1} \right),\left( {6,1,2} \right),\left( {6,2,1} \right)\) ta được số bộ là:

          \(6 + 6 + 6 + 3 + 3 + 1 = 25\)

Quảng cáo