Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 2.6 trang 62 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Có...

Câu 2.6 trang 62 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Có bao nhiêu số tự nhiên lớn hơn 4000 có 4 chữ số được tạo thành từ các chữ số 1, 3 , 5 ,7 nếu...

Câu 2.6 trang 62 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. a) Các số cần tìm là \(2.4.4.4 = 128\). Bài 1: Hai quy tắc đếm cơ bản

Có bao nhiêu số tự nhiên lớn hơn 4000 có 4 chữ số được tạo thành từ các chữ số 1, 3 , 5 ,7 nếu

a) Các chữ số của nó không nhất thiết khác nhau ?

b) Các chữ số của nó khác nhau ?

Quảng cáo

Các số như vậy có dạng \(\overline {abcd} \)  với a thuộc \(\left\{ {5,7} \right\}\) còn \(b,c\) và \(d\) thuộc \(\left\{ {1,3,5,7} \right\}\)

Do đó:

a) Các số cần tìm là \(2.4.4.4 = 128\)

b) Chữ số a có 2 cách chọn, b có 3 cách, c có 2 cách và d có 1 cách. Vậy có \(2.3.2 = 12\) cách. 

Quảng cáo