Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 2.4 trang 62 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Có...

Câu 2.4 trang 62 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ trong khoảng ( 2000 ; 3000 ) có thể tạo nên bằng các chữ số 1 , 2 ,3...

Câu 2.4 trang 62 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Bài 1: Hai quy tắc đếm cơ bản

Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ trong khoảng ( 2000 ; 3000 ) có thể tạo nên bằng các chữ số 1 , 2 ,3 ,4 ,5 ,6 nếu

a) Các chữ số của nó không nhất thiết khác nhau ?

Quảng cáo

b) Các chữ số của nó khác nhau ?

a) Các số lẻ trong khoảng \(\left( {2000;3000} \right)\) có dạng \(\overline {2abc} \) với a và b thuộc tập \(\left\{ {1,2,3,4,5,6} \right\}\) và c thuộc \(\left\{ {1,3,5} \right\}.\) Vậy có \(6.6.3 = 108\) số.

b) Chữ số c có 3 cách chọn. Sau đó b có \(6 – 2 = 4\) cách và a có \(6 – 3 = 3\) cách.

Vậy có \(3.4.3 = 36\) số.

Quảng cáo