Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 4.17 trang 136 sách bài tập Đại số và Giải tích...

Câu 4.17 trang 136 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao: Chứng minh rằng...

Chia sẻ
Chứng minh rằng. Câu 4.17 trang 136 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Bài 2: Dãy có giới hạn hữu hạn

Chứng minh rằng nếu \(\left| q \right| < 1\) thì \(\lim {q^n} = 0\)

H.D. Xét trường hợp \(0 < q < 1.\) Khi đó \(p = {1 \over q} > 1.\) Do đó

\(p = 1 + h\) với \(h = p – 1 > 0\) và \({1 \over {{q^n}}} = {p^n} = {\left( {1 + h} \right)^n} \ge 1 + nh\) với mọi n

Giải

Chỉ cần chứng minh cho trường hợp \(0 < q < 1.\) Khi đó, đặt \(p = {1 \over q},\) ta được \(p > 1.\) Do đó

                        \(p = 1 + h\) với \(h = p – 1 > 0\)

Ta có

      \({1 \over {{q^n}}} = {p^n} = {\left( {1 + h} \right)^n} \ge 1 + nh > nh\) với mọi n

Do đó

                        \(0 < {q^n} < {1 \over h}.{1 \over n}\) với mọi n

Vì \(\lim {1 \over n} = 0\) nên từ đó suy ra

                        \(\lim {q^n} = 0\)