Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 4.68 trang 145 SBT Đại số 11 Nâng cao: Chọn đáp...

Câu 4.68 trang 145 SBT Đại số 11 Nâng cao: Chọn đáp án đúng...

Chia sẻ
Chọn đáp án đúng. Câu 4.68 trang 145 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Ôn tập chương IV – Giới hạn

a) \(\lim \left( {{{{n^2} – n} \over {1 – 2{n^2}}} + {{2\sin {n^2}} \over {\sqrt n }}} \right)\) là

(A) \({1 \over 2};\)                                     (B)\( – 1\) ;                  

(C)\( – {1 \over 2}\) ;                                  (D) 1.

b) \(\lim \left( {{{\sqrt {{n^2} + 2n} } \over {3n – 1}} + {{{{\left( { – 1} \right)}^n}} \over {{3^n}}}} \right)\) là

(A) \( – {1 \over 3};\)                                  (B) \({1 \over 3};\)                               

(C) \({{\sqrt 2 } \over 3};\)                                   (D) \( – 1.\)

c) \(\lim \left( {{3^4}{{.2}^{n + 1}} – {{5.3}^n}} \right)\) là

(A) \(-\infty\)                            (B) \(+\infty\)

(C) \( – {2 \over 3}\)                             (D) \( – {5 \over {81}}\)

d) \(\lim {{3 – {4^{ + 2}}} \over {{2^n} + {{3.4}^n}}}\) là

(A) \({4 \over 3};\)                                     (B) \({{16} \over 3};\)                         

(C) \(1;\)                                     (D) \( – {{16} \over 3}.\)

e) Số thập phân vô tận tuần hoàn

                                    0,17232323…

Được biểu diễn bởi phân số

(A) \({{1517} \over {9900}};\)                                (B) \({{153} \over {990}};\)                             

(C) \({{164} \over {990}};\)                                  (D) \({{1706} \over {9900}}.\)

f) Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn là 2, tổng của ba số hạng đầu tiên của nó là \({9 \over 4}.\)

Số hạng đầu của cấp số nhân đó là

A) \(4;\)                                      (B) \(5;\)                                 

(C) \(3;\)                                     (D) \({9 \over 2}.\)

Giải

a) Chọn C                    b) Chọn B                   c) Chọn A

d) Chọn D                    e) Chọn D                   f) Chọn C