Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 4.55 trang 143 SBT Đại số 11 Nâng cao: Tìm các...

Câu 4.55 trang 143 SBT Đại số 11 Nâng cao: Tìm các giới hạn sau...

Tìm các giới hạn sau. Câu 4.55 trang 143 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Bài 6: Một vài quy tắc tìm giới hạn vô cực

Tìm các giới hạn sau

Quảng cáo

a) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  – \infty } {{2{x^4} – x – 1} \over {{x^2} + x + 2}}\)                           

b) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  – \infty } {{{x^2} – 5x + 2} \over {2\left| x \right| + 1}}\)

Giải                                                                                         

\(\eqalign{
& a)\,\,\mathop {\lim }\limits_{x \to – \infty } {{2 – {1 \over {{x^3}}} – {1 \over {{x^4}}}} \over {{1 \over {{x^2}}} + {1 \over {{x^3}}} + {2 \over {{x^4}}}}} = + \infty \cr
& b)\,\mathop {\lim }\limits_{x \to – \infty } {{{x^2} – 5x + 2} \over { – 2x + 1}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to – \infty } {{1 – {5 \over x} + {2 \over {{x^2}}}} \over { – {2 \over x} + {1 \over {{x^2}}}}}\cr&= + \infty \cr} \)

Quảng cáo