Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 49 trang 60 Sách BT Hình 11 Nâng cao: Hãy dùng...

Câu 49 trang 60 Sách BT Hình 11 Nâng cao: Hãy dùng định lí Ta-lét để giải bài tập 31 (chương...

Chia sẻ
Hãy dùng định lí Ta-lét để giải bài tập 31 (chương II).. Câu 49 trang 60 Sách Bài tập Hình học 11 Nâng cao – Bài 4: Hai mặt phẳng song song

49. Trang 60 Sách Bài tập Hình học 11 Nâng cao

Hãy dùng định lí Ta-lét để giải bài tập 31 (chương II).

Giải

(h.102)

a) Ta vẽ một đường thẳng \(\Delta\) bất kì cắt mặt phẳng (MNEF) tại một điểm O.

Quảng cáo

Bốn mặt phẳng lần lượt qua A, B, C, D và đồng thời song song với mặt phẳng (MNEF) cắt đường thẳng \(\Delta\) theo thứ tự A’, B’, C’ và D’. Theo định lí Ta-lét ta có:

\({{MA} \over {MB}} = {{OA’} \over {OB’}}\), \({{NB} \over {NC}} = {{OB’} \over {OC’}}\)

\({{EC} \over {ED}} = {{OC’} \over {OD’}}\), \({{FD} \over {FA}} = {{OD’} \over {OA’}}\)

Vậy:

\({{MA} \over {MB}}.{{NB} \over {NC}}.{{EC} \over {ED}}.{{FD} \over {FA}} = {{OA’} \over {OB’}}.{{OB’} \over {OC’}}.{{OC’} \over {OD’}}.{{OD’} \over {OA’}} = 1\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...