Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 5.15 trang 181 SBT Đại số 11 Nâng cao: Tìm nghiệm...

Câu 5.15 trang 181 SBT Đại số 11 Nâng cao: Tìm nghiệm gần đúng của phương...

Tìm nghiệm gần đúng của phương trình. Câu 5.15 trang 181 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Bài 2: Các quy tắc tính đạo hàm

Tìm nghiệm gần đúng của phương trình \(f’\left( x \right) = 0\) với sai số tuyệt đối không vượt quá \({10^{ – 4}}\) , biết:

 a) \(f\left( x \right) = {x^3} – {x^2} – 3x + 1\)

Quảng cáo

b) \(f\left( x \right) = {x^4} + {x^3} – 2{x^2} – 1\)

a) \({x_1} \approx  – 0,7208\,;{x_2} \approx 1,3874\) hoặc viết \({x_1} =  – 0,7208 \pm 0,0001;\)

\({x_2} = 1,3874 \pm 0,0001.\)

b) \({x_0} = 0;{x_1} \approx  – 1,4430;{x_2} \approx 0,6930.\)

Quảng cáo