Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 5.49 trang 186 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao:...

Câu 5.49 trang 186 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Gọi (C) là đồ thị hàm số...

Gọi (C) là đồ thị hàm số. Câu 5.49 trang 186 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Ôn tập chương V – Đạo hàm

Gọi (C) là đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\). Căn cứ vào đồ thị (C) được vẽ trên hình 5.1;

 a) Hãy xác định \(f’\left( { – 2} \right),f’\left( 0 \right)\) và \(f’\left( 2 \right)\)

b) Hãy cho biết dấu của \(f’\left( x \right)\) với mọi \(x \in \left( {0;2} \right)\)

Quảng cáo

                                   

a) \(f’\left( { – 2} \right) = 1;f’\left( 0 \right) =  – 2;f’\left( 2 \right) = 0\)

b) Với mọi \(x \in \left( {0;2} \right)\), ta nhận thấy tiếp tuyến của đồ thị (C) tại các điểm \(M\left( {x;f\left( x \right)} \right)\) đi từ góc phần tư thứ hai đến góc phần tư thứ tư, đo đó hệ số góc của tiếp tuyến là số âm, suy ra \(f’\left( x \right) < 0.\)

 Baitapsgk.com

Quảng cáo