Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 5.49 trang 186 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao:...

Câu 5.49 trang 186 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Gọi (C) là đồ thị hàm số...

Chia sẻ
Gọi (C) là đồ thị hàm số. Câu 5.49 trang 186 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Ôn tập chương V – Đạo hàm

Gọi (C) là đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\). Căn cứ vào đồ thị (C) được vẽ trên hình 5.1;

 a) Hãy xác định \(f’\left( { – 2} \right),f’\left( 0 \right)\) và \(f’\left( 2 \right)\)

b) Hãy cho biết dấu của \(f’\left( x \right)\) với mọi \(x \in \left( {0;2} \right)\)

                                   

Giải

a) \(f’\left( { – 2} \right) = 1;f’\left( 0 \right) =  – 2;f’\left( 2 \right) = 0\)

b) Với mọi \(x \in \left( {0;2} \right)\), ta nhận thấy tiếp tuyến của đồ thị (C) tại các điểm \(M\left( {x;f\left( x \right)} \right)\) đi từ góc phần tư thứ hai đến góc phần tư thứ tư, đo đó hệ số góc của tiếp tuyến là số âm, suy ra \(f’\left( x \right) < 0.\)

 Baitapsgk.com