Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 5.8 trang 180 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao:...

Câu 5.8 trang 180 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Tính đạo hàm của các hàm số...

Chia sẻ
Tính đạo hàm của các hàm số sau. Câu 5.8 trang 180 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Bài 2: Các quy tắc tính đạo hàm

Tính đạo hàm của các hàm số sau

a) \({x \over n} + {n \over x} + {{{x^2}} \over {{m^2}}} + {{{m^2}} \over {{x^2}}}\) (m, n là hằng số);

b) \(y = \sqrt x   \left( {{x^3} – \sqrt x  + 1} \right)\)           

c) \(y = \left( {{x^2} – 1} \right)\left( {{x^2} – 4} \right)\left( {{x^2} – 9} \right)\)

d) \(y = {{{v^3} – 2v} \over {{v^2} + v + 1}}\)                                           

e) \(y = {1 \over {{t^2} – 3t + 1}}\) 

Giải

a) \({1 \over n} – {n \over {{x^2}}} + {{2x} \over {{m^2}}} – {{2{m^2}} \over {{x^3}}}\)                               

b) \(3,5{x^2}\sqrt x  – 1 + {1 \over {2\sqrt x }}\)                          

c) \(2x\left( {3{x^4} – 28{x^2} + 49} \right)\)                           

d) \({{{v^4} + 2{v^3} + 5{v^2} – 2} \over {{{\left( {{v^2} + v + 1} \right)}^2}}}\)                                              

e) \({{3 – 2t} \over {{{\left( {{t^2} – 3t + 1} \right)}^2}}}\)