Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 5.9 trang 180 SBT Đại số 11 Nâng cao: Tính

Câu 5.9 trang 180 SBT Đại số 11 Nâng cao: Tính...

Chia sẻ
Tính. Câu 5.9 trang 180 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Bài 2: Các quy tắc tính đạo hàm

Cho hàm số

                            \(f\left( x \right) = 3x – 2\sqrt x \)

Tính \(f\left( 4 \right);f’\left( 4 \right);f\left( {{a^2}} \right)\)  và \(f’\left( {{a^2}} \right)\)  ( a là hằng số khác 0).

Giải

\(f\left( 4 \right) = 8;\,\,\,f’\left( 4 \right) = 2,5;\,\,\,f\left( {{a^2}} \right) = 3{a^2} – 2\left| a \right|;\)

\(f’\left( {{a^2}} \right) = 3 – {1 \over {\left| a \right|}}\)