Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 52 trang 13 Sách bài tập Hình Học 11 Nâng cao:...

Câu 52 trang 13 Sách bài tập Hình Học 11 Nâng cao: Chứng minh rằng nếu tam giác ABC bằng tam giác A’B’C’ thì hình H...

Chia sẻ
Chứng minh rằng nếu tam giác ABC bằng tam giác A’B’C’ thì hình H bằng hình H’.. Câu 52 trang 13 Sách bài tập Hình Học 11 Nâng cao – Bài 5: Hai hình bằng nhau

52. Trang 13 Sách bài tập Hình Học 11 Nâng cao

Cho hình H gồm ba đường tròn có tâm tại A, B, C đôi một tiếp xúc ngoài với nhau và hình H gồm ba đường tròn có tâm tại A, B, C đôi một tiếp xúc ngoài với nhau. Chứng minh rằng nếu tam giác ABC bằng tam giác ABC thì hình H bằng hình H.

Giải

Chứng minh rằng bán kính các đường tròn tâm A và tâm A bằng nhau, bán kính các đường tròn tâm B và tâm B bằng nhau, bán kính các đường tròn tâm C và tâm C bằng nhau. Suy ra phép dời hình F biến tam giác ABC thành tam giác ABC sẽ biến hình H thành hình H.