Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 47 trang 12 Sách bài tập Toán Hình 11 NC Cho...

Câu 47 trang 12 Sách bài tập Toán Hình 11 NC Cho hai tam giác ABC và A’B’C’ với đường cao lần lượt là AH và...

Cho hai tam giác ABC và A’B’C’ với đường cao lần lượt là AH và A’H’. Trong mỗi trường hợp dưới đây, hai tam giác đó có bằng nhau hay không?. Câu 47 trang 12 Sách bài tập Hình Học 11 Nâng cao – Bài 5: Hai hình bằng nhau

47. Trang 12 Sách bài tập Hình Học 11 Nâng cao

Cho hai tam giác ABC và ABC với đường cao lần lượt là AH và AH. Trong mỗi trường hợp dưới đây, hai tam giác đó có bằng nhau hay không?

a) AH = AH, AB = AB, AC = AC;

b) AH = AH, AB = AB, AC = AC, các góc A và A đều là góc tù.

Quảng cáo

a) Có thể không bằng nhau (xem hình 26)

b) (h.27)

Vì góc \(\widehat A\) và \(\widehat {A’}\) là góc tù nên các góc \(\widehat B,\widehat C,\widehat {B’},\widehat {C’}\) đều là góc nhọn. Suy ra H ở giữa B và C, H’ ở giữa B’ và C’. Vì hai tam giác vuông ABH và A’B’H’ bằng nhau nên có phép dời hình F biến A, B, H lần lượt thành A’, B’, H’. Dễ thấy rằng khi đó F biến C thành C’. Vậy F biến tam giác ABC thành tam giác A’B’C’ nên hai tam giác đó bằng nhau.

Quảng cáo