Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 1 trang 85 SGK Đại số và Giải tích 11:...

Câu hỏi 1 trang 85 SGK Đại số và Giải tích 11: Bài 2. Dãy số...

Câu hỏi 1 trang 85 SGK Đại số và Giải tích 11. \(\eqalign{ & f(1) = {1 \over {2.1 – 1}} = {1 \over {2 – 1}} = {1 \over 1} = 1 \cr & f(2) =. Bài 2. Dãy số

Quảng cáo

Cho hàm số \(\displaystyle f(n) ={1 \over {2n – 1}}\), n ∈ N*. Tính f(1), f(2), f(3), f(4), f(5).

Thay các giá trị của \(n\) vào \(f\).

\(\eqalign{
& f(1) = {1 \over {2.1 – 1}} = {1 \over {2 – 1}} = {1 \over 1} = 1 \cr
& f(2) = {1 \over {2.2 – 1}} = {1 \over {4 – 1}} = {1 \over 3} \cr
& f(3) = {1 \over {2.3 – 1}} = {1 \over {6 – 1}} = {1 \over 5} \cr
& f(4) = {1 \over {4.2 – 1}} = {1 \over {8 – 1}} = {1 \over 7} \cr
& f(5) = {1 \over {5.2 – 1}} = {1 \over {10 – 1}} = {1 \over 9} \cr} \)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11