Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 2 trang 21 Hình học 11: Hãy chứng minh tính...

Câu hỏi 2 trang 21 Hình học 11: Hãy chứng minh tính chất 1....

Câu hỏi 2 trang 21 SGK Hình học 11. Hãy chứng minh tính chất 1.. Bài 6. Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau

Hãy chứng minh tính chất 1.

Gợi ý. Sử dụng tính chất điểm B nằm giữa hai điểm A và C khi và chỉ khi AB + BC = AC (h.1.43).

 

Quảng cáo

Áp dụng định nghĩa: phép dời hình là phép biến hình bảo toàn khoảng cảnh giữa hai điểm bất kỳ

Nên ảnh của 3 điểm A, B, C qua phép dời hình F là 3 điểm A’, B’, C’

Khi đó:

AB = A’B’, BC = B’C’, AC = A’C’

Ta có: A, B, C thằng hàng và B nằm giữa A và C ⇒ AB + BC = AC

⇒ A’B’ + B’C’ = A’C’

Hay A’, B’, C’ thẳng hàng và B’ nằm giữa A’ và C’

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11