Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 2 trang 86 Đại số và Giải tích 11: Hãy...

Câu hỏi 2 trang 86 Đại số và Giải tích 11: Hãy nêu các phương pháp cho một hàm số và ví dụ minh họa...

Câu hỏi 2 trang 86 SGK Đại số và Giải tích 11. Bài 2. Dãy số

Hãy nêu các phương pháp cho một hàm số và ví dụ minh họa

– Hàm số cho bằng bảng

Ví dụ:

x

0

1

Quảng cáo

2

3

4

y

1

3

5

7

9

– Hàm số cho bằng công thức:

Ví dụ: \(\displaystyle y = {{2x + 1} \over x}\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11