Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 4 trang 96 Đại số và Giải tích 11:1

Câu hỏi 4 trang 96 Đại số và Giải tích 11:1...

Câu hỏi 4 trang 96 SGK Đại số và Giải tích 11. 15. Bài 3. Cấp số cộng

Cấp số cộng gồm tám số hạng -1, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 được viết vào bảng sau:

-1

3

7

11

15

19

23

27

 

 

 

 

 

 

 

 

Quảng cáo

b) Tính tổng các số hạng của cấp số cộng.a) Hãy chép lại bảng trên và viết các số hàn của cấp số đó vào dòng thứ hai theo thứ tự ngược lại. Nêu nhận xét về tổng của các số hạng ở mỗi cột.

a)

-1

3

7

11

15

19

23

27

27

23

19

15

11

7

3

– 1

b) Tổng các số hạng của cấp số cộng là: \(\dfrac{{26.8}}{2} = 104\)

Nhận xét: Tổng của các số hạng ở mỗi cột bằng nhau và bằng \(26\).

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11