Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 1.30 trang 8 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Từ...

Bài 1.30 trang 8 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Từ các ancol C3H8O và các axit C4H8O2 có thể tạo ra bao nhiêu este là đồng phân cấu tạo của...

Bài 1.30 trang 8 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. \(C{H_3}C{H_2}C{H_2}COOC{H_2}C{H_2}CH3\); \(C{H_3}C{H_2}C{H_2}COOCH{(C{H_3})_2}\);. Bài 4. Luyên tập: Mối liên hệ giữa hiđrocacbon và một số dẫn xuất của hiđrocacbon

Từ các ancol C3H8O và các axit C4H8O2 có thể tạo ra bao nhiêu este là đồng phân cấu tạo của nhau ?

A. 3.                 B. 5.                  C. 4.                    D. 6.

Đáp án 

Quảng cáo

Chọn C.

Có 2 axit đồng phân cấu tạo của nhau là \(C{H_3}C{H_2}C{H_2}COOH\) và \({(C{H_3})_2}CHCOOH\); có 2 ancol đồng phân cấu tạo của nhau là \(C{H_3}C{H_2}C{H_2}OH\) và \({(C{H_3})_2}CHOH\)

Có 4 este được tạo ra từ các axit và ancol này.

\(C{H_3}C{H_2}C{H_2}COOC{H_2}C{H_2}CH3\); \(C{H_3}C{H_2}C{H_2}COOCH{(C{H_3})_2}\);

\({(C{H_3})_2}CHCOOC{H_2}C{H_2}C{H_3}\); \({(C{H_3})_2}CHCOOCH{(C{H_3})_2}.\)

Quảng cáo