Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 1.7 trang 4 SBT Hóa 12 – Nâng cao: Đun a...

Bài 1.7 trang 4 SBT Hóa 12 – Nâng cao: Đun a gam hỗn hợp hai chất X và Y là đồng phân cấu tạo của nhau với 200 ml dung dịch NaOH 1M...

Bài 1.7 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Ta có hệ phương trình : . Bài 1. Este

Đun a gam hỗn hợp hai chất X và Y là đồng phân cấu tạo của nhau với 200 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ ) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 15 g hỗn hợp hai muối của hai axit no, đơn chức, là đồng đẳng kế tiếp nhau và một ancol. Giá trị của a và công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là

A. 12,0 : \(C{H_3}COOH\) và \(HCOOC{H_3}\).

B. 14,8 : \(HCOO{C_2}{H_5}\) và \(C{H_3}COOC{H_3}\).

C. 14,8 : \(C{H_3}COOC{H_3}\) và \(C{H_3}C{H_2}COOH.\)

D. 9,0 : \(C{H_3}COOH\) và \(HCOOC{H_3}\)

Đáp án
X, Y là đồng phân cấu tạo của nhau, khi tác dụng với NaOH thu được muối của 2 axit no, đơn chức là đồng đẳng kế tiếp và 1 ancol, vậy một trong hai chất (X hoặc Y) phải là este đơn chức, chất còn lại là axit.

Quảng cáo

nmuối = nNaOH = 0,2 mol; \({\overline M _{muoi}}\) = 75 g/mol

Hai muối là \(HCOONa\) và \(C{H_3}COONa\).

Vậy axit là \(C{H_3}COOH\) (x mol) và

este là \(HCOOC{H_3}\) (y mol).

Ta có hệ phương trình :

\(\left\{ {_{68x + 82y = 15}^{x + y = 0,2}} \right. \Rightarrow \left\{ {_{y = 0,1}^{x = 0,1}} \right.\)

\( \Rightarrow \) a = 12 g.

 

Quảng cáo