Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 2.12 trang 11 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao:...

Bài 2.12 trang 11 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Phản ứng tổng hợp glucozơ trong cây xanh cần được cung cấp năng lượng:...

Bài 2.12 trang 11 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Trong một phút, mỗi cm2 lá xanh nhận được khoảng 2,09 J năng lượng mặt trời, nhưng chỉ 10% được sử dụng vào phản ứng tổng. Bài 5. Glucozơ

Phản ứng tổng hợp glucozơ trong cây xanh cần được cung cấp năng lượng:

\(6C{O_2} + 6{H_2}O\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{clorophin}^{anhsang}} {C_6}{H_{12}}{O_6} + 6{O_2};\)

\(\Delta H = 2813kJ\)

Trong một phút, mỗi cm2 lá xanh nhận được khoảng 2,09 J năng lượng mặt trời, nhưng chỉ 10% được sử dụng vào phản ứng tổng hợp glucozơ. Với một ngày nắng ( từ 6h đến 17 h), diện tích lá xanh là 1 mthì khối lượng glucozơ tổng hợp được bao nhiêu?

Đáp án

Quảng cáo

Thời gian từ 6h đến 17h đổi ra phút:

(17-6).60 = 660 (phút)

Tổng năng lượng \(1{m^2}\) lá xanh nhận được trong một ngày:

660.10 000.2,09= 13 794 000 (J)

– Năng lượng sử dụng vào quá trình tổng hợp glucozơ

\({{13794000.10} \over {100}}\)= 1 379 400 ( J )= 1379,4 kJ

– Khối lượng glucozơ đuợc tạo thành:

\({{1379,4} \over {2813}}\).180 = 88,26 (g).

Quảng cáo