Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 2.20 trang 13 SBT Hóa Nâng cao lớp 12: Thuỷ phân hoàn...

Bài 2.20 trang 13 SBT Hóa Nâng cao lớp 12: Thuỷ phân hoàn toàn 62,5 g dung dịch saccarozơ 17,1% trong môi trường axi...

Bài 2.20 trang 13 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. A. 16,0 g.                              B. 7,65 g.                   . Bài 6. Saccarozơ

Thuỷ phân hoàn toàn 62,5 g dung dịch saccarozơ 17,1% trong môi trường axit (vừa đủ) ta thu được dung dịch X. Cho \(AgN{O_3}\) trong dung dịch \(N{H_3}\) vào dung dịch X và đun nhẹ thì khối lượng bạc thu được là

A. 16,0 g.                              B. 7,65 g.

Quảng cáo

C. 13,5 g.                              D. 6,75 g.

Đáp án C

Viết phương trình hoá học của phản ứng thuỷ phân \({C_{12}}{H_{22}}{O_{11}}\) và phản ứng \({C_6}{H_{12}}{O_6}\) tác dụng với \(\left[ {Ag{{(N{H_3})}_2}} \right]OH.\)

Trong môi trường kiềm, fructozơ chuyển thành glucozo.

– Tính \({n_{saccarozo}}\) từ phương trình rút ra \(\eqalign{ & {n_{glucozo}} = {n_{fructozo}} = {n_{saccarozo}}  \cr & {n_{Ag}} = 2{n_{glucozo}} + 2{n_{fructozo}} = 0,125mol  \cr &  \Rightarrow {m_{Ag}} = 13,5g. \cr} \).

Quảng cáo