Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 2.23 trang 13 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao:...

Bài 2.23 trang 13 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Trình bày cách nhận biết 3 lọ dung dịch glucozơ, tinh bột và saccarozơ...

Bài 2.23 trang 13 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. \(C{H_2}OH{\left[ {CHOH} \right]_4}CHO + 2\left[ {Ag{{(N{H_3})}_2}} \right]OH\). Bài 6. Saccarozơ

Trình bày cách nhận biết 3 lọ dung dịch đựng trong 3 lọ mất nhãn: glucozơ, tinh bột và saccarozơ bằng phương pháp hoá học.

Đáp án

Quảng cáo

Cho lần lượt 3 chất tham gia phản ứng tráng bạc, chỉ có glucozơ có phản ứng. Từ đó nhận biết được glucozo.

\(C{H_2}OH{\left[ {CHOH} \right]_4}CHO + 2\left[ {Ag{{(N{H_3})}_2}} \right]OH\)

\(\buildrel {{t^o}} \over \longrightarrow C{H_2}OH{\left[ {CHOH} \right]_4}COON{H_4} + 2Ag \downarrow\)

\(  + 3N{H_3} \uparrow  + {H_2}O\)

– Nhỏ dung dịch \({I_2}\) vào 2 dung dịch còn lại, dung dịch nào xuất hiện màu xanh tím là tinh bột, còn lại là saccarozo.

Quảng cáo