Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 2.5* trang 10 Sách bài tập (SBT ) Hoá 12 Nâng...

Bài 2.5* trang 10 Sách bài tập (SBT ) Hoá 12 Nâng cao: Lên men b gam glucozơ, cho toàn bộ lượng CO2 sinh ra hấp thụ vào dung dịch nước vôi...

Bài 2.5* trang 10 Sách bài tập (SBT ) Hoá 12 Nâng cao. A. 15.                 B. 16.                C. 14.             . Bài 5. Glucozơ

Lên men b gam glucozơ, cho toàn bộ lượng \(C{O_2}\) sinh ra hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong tạo thành 10 g kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 g so với ban đầu. Biết hiệu suất của quá trình lên men đạt 90%. Giá trị của b là

A. 15.                 B. 16.                C. 14.                 D. 25.

Đáp án. A

\({C_6}{H_{12}}{O_6}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{{{30}^0} – {{35}^0}C}^{enzim}} 2{C_2}{H_5}OH + 2C{O_2} \uparrow \)

(x + y ) mol                                 2(x + y) mol

Quảng cáo

\(C{O_2} + Ca{(OH)_2} \to CaC{O_3} \downarrow  + {H_2}O\)

x mol                            x mol

\(2C{O_2} + Ca{(OH)_2} \to Ca{(HC{O_3})_2}\)

y mol                             0,5.y mol

Gọi m là khối lượng dung dịch \(Ca{(OH)_2}\) ban đầu, khối lượng dung dịch sau phản ứng với \(C{O_2}\) là : m + 44(x + y) – 10

Theo đề bài ta có: m – [m + 44( x + y) – 10] = 3,4

\(\eqalign{ &  \Rightarrow x + y = {{6,6} \over {44}} = 0,15(mol).  \cr & b = {{{{0,15} \over 2}.180.100} \over {90}} = 15(g) \cr} \)

Quảng cáo