Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 3.4 trang 19 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Khi...

Bài 3.4 trang 19 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, người ta thu được 10,125 g H2O...

Bài 3.4 trang 19 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. A. 2.                  B. 3.                  C. 4.         . Bài 11. Amin

Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, người ta thu được 10,125 g \({H_2}O\), 8,4 lít khí \(C{O_2}\) và 1,4 lít \({N_2}\) (các thể tích khí đo ở đktc).

a) X có công thức phân tử là

A. \({C_4}{H_{11}}N\).                    B. \({C_2}{H_7}N\).

Quảng cáo

C. \({C_3}{H_9}N\).                     D. \({C_5}{H_{13}}N\).

b) Có bao nhiêu amin ứng với công thức phân tử trên ?

A. 2.                  B. 3.                  C. 4.                 D. 5.

Đáp án

a) C;           b) C

Quảng cáo