Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 3.9 trang 20 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao:...

Bài 3.9 trang 20 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Bài 11. Amin...

Bài 3.9 trang 20 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Bài 11. Amin

Có 4 bình mất nhãn đặt riêng biệt các chất: metanol, glixerol, dung dịch glucozơ, dung dịch anilin. Bằng phương pháp hoá học, làm thế nào để nhận ra từng chất. Viết các phương trình hoá học.
Đáp án
– Cho \(AgN{O_3}\) trong dung dịch amoniac vào 4 mẫu thử chứa 4 chất và đun nóng, mẫu thử nào cho phản ứng tráng bạc là dung dịch glucozo.
– Cho 3 mẫu thử còn lại tác dụng với \(Cu{(OH)_2}\), mẫu thử nào cho dung dịch màu xanh lam là glixerol.
– Cho nuớc brom vào hai mẫu thử còn lại, mẫu thử nào cho kết tủa trắng là anilin, mẫu thử không có hiện tượng gì xảy ra là metanol.

Quảng cáo