Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 3.9 trang 20 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao:...

Bài 3.9 trang 20 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Bài 11. Amin...

Bài 3.9 trang 20 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Bài 11. Amin

Có 4 bình mất nhãn đặt riêng biệt các chất: metanol, glixerol, dung dịch glucozơ, dung dịch anilin. Bằng phương pháp hoá học, làm thế nào để nhận ra từng chất. Viết các phương trình hoá học.
Đáp án
– Cho \(AgN{O_3}\) trong dung dịch amoniac vào 4 mẫu thử chứa 4 chất và đun nóng, mẫu thử nào cho phản ứng tráng bạc là dung dịch glucozo.
– Cho 3 mẫu thử còn lại tác dụng với \(Cu{(OH)_2}\), mẫu thử nào cho dung dịch màu xanh lam là glixerol.
– Cho nuớc brom vào hai mẫu thử còn lại, mẫu thử nào cho kết tủa trắng là anilin, mẫu thử không có hiện tượng gì xảy ra là metanol.