Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 7.15 trang 61 Sách bài tập Hóa 12 Nâng cao: Viết...

Bài 7.15 trang 61 Sách bài tập Hóa 12 Nâng cao: Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra...

Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra dạng phân tử và dạng ion rút gọn.. Bài 7.15 trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao. Bài 39. Một số hợp chất của crom

Khi cho kiềm vào dung dịch \({K_2}C{r_2}{O_7}\) thì màu da cam của dung dịch chuyển sang màu vàng. Cho axit vào dung dịch màu vàng này thì nó lại chuyển về màu da cam. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra dạng phân tử và dạng ion rút gọn.

Đáp án

\({K_2}C{r_2}{O_7}\) bền trong môi trường axit, không bền trong môi trường bazơ:

Quảng cáo

\({K_2}C{r_2}{O_7} + 2KOH \to 2{K_2}Cr{O_4} + {H_2}O\)

(da cam)                               (vàng)

\(C{r_2}O_7^{2 – } + 2O{H^ – } \to 2CrO_4^{2 – } + {H_2}O\)

Trong môi trường axit, \({K_2}Cr{O_4}\) chuyển thành \({K_2}C{r_2}{O_7}:\)

Quảng cáo