Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 1.34 trang 10 SBT Lý 12 Nâng cao: Một ròng rọc...

Câu 1.34 trang 10 SBT Lý 12 Nâng cao: Một ròng rọc có momen quán tính đối với trục quay là, quay đều với...

Một ròng rọc có momen quán tính đối với trục quay là , quay đều với tốc độ vòng 60 vòng/phút. Tính động năng quay của ròng rọc đối với trục quay đó.. Câu 1.34 trang 10 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG I: ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN

Một ròng rọc có momen quán tính đối với trục quay là \(10kg.{m^2}\), quay đều với tốc độ vòng 60 vòng/phút. Tính động năng quay của ròng rọc đối với trục quay đó.

Quảng cáo

Giải

\(\omega  = {{60} \over {60}} \cdot 2\pi  = 2\pi \left( {rad/s} \right)\)

\({{\rm{W}}_đ} = {1 \over 2}I{\omega ^2} = {1 \over 2}.10.{\left( {2\pi } \right)^2} = 200\,\,J.\)

Quảng cáo