Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 6.26 trang 42 SBT vật lí 12 Nâng cao: Chọn đáp...

Câu 6.26 trang 42 SBT vật lí 12 Nâng cao: Chọn đáp án đúng Tia X có bước sóng 0,25 nm, so với tia tử ngoại...

Chọn đáp án đúng
Tia X có bước sóng 0,25 nm, so với tia tử ngoại bước sóng , thì có tần số cao gấp
. Câu 6.26 trang 42 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG VI: SÓNG ÁNH SÁNG

Chọn đáp án đúng

Tia X có bước sóng 0,25 nm, so với tia tử ngoại bước sóng \(0,3\,\,\mu m\), thì có tần số cao gấp 

Quảng cáo

A. 120 lần                    B. \({12.10^3}\)  lần               

C. 12 lần                     D. 1200 lần

Giải

Chọn đáp án D

Quảng cáo