Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 3 trang 38 SGK Hình học 12: Bài 1. Khái...

Câu hỏi 3 trang 38 SGK Hình học 12: Bài 1. Khái niệm về mặt tròn xoay...

Câu hỏi 3 trang 38 SGK Hình học 12. Bài 1. Khái niệm về mặt tròn xoay

Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a. Tính diện tích xung quanh của hình trụ và thể tích của khối trụ có hai đáy là hai hình tròn ngoại tiếp hai hình vuông ABCD và A’B’C’D’.

Biểu diễn đường tròn ngoại tiếp hình vuông ABCD cạnh a như hình vẽ

Khi đó: Tâm đường tròn là giao điểm 2 đường chéo.

Quảng cáo

Bán kính đường tròn = r = IA = \(a{{\sqrt 2 } \over 2}\)

Diện tích đường tròn là: \(\pi {r^2} = \pi {{{a^2}} \over 2}\)

=> diện tích xung quanh của hình trụ thỏa mãn đề bài (l = a) là:

 

\({S_{xq}} = 2\pi rl = 2\pi a{{\sqrt 2 } \over 2}a = 2\pi {a^2}{{\sqrt 2 } \over 2}\)

Diện tích khối trụ thỏa mãn đề bài (h = a) là:

 

\(V = B.h = \pi {{{a^2}} \over 2}a = \pi {{{a^3}} \over 2}\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12