Toán lớp 12

Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12
Giải bài tập Giải tích 12, Hình học 12 trong chương trình học Toán lớp 12 (SGK Toán) trên Baitapsgk.com
Câu hỏi 3 trang 22 Hình học 12: Có thể chia (H) thành bao nhiêu khối hộp chữ nhật bằng (H2) ?
Có thể chia (H) thành bao nhiêu khối hộp chữ nhật bằng (H2) ?
Câu hỏi 4 trang 24 Hình học 12: Kim tự tháp Kê-ốp ở Ai Cập (h.1.27) được xây dựng vào khoảng 2500 năm trước...
Kim tự tháp Kê-ốp ở Ai Cập (h.1.27) được xây dựng vào khoảng 2500 năm trước Công nguyên. Kim tự tháp này là một khối chóp tứ giác đều có chiều cao 147 m, cạnh đáy dài 230 m. Hãy t
Câu hỏi 1 trang 31 SGK Hình học 12: Hãy nêu tên một số đồ vật có hình dạng là các mặt tròn xoay.
Hãy nêu tên một số đồ vật có hình dạng là các mặt tròn xoay.
Câu hỏi 2 trang 35 Hình học 12: Cắt mặt xung quanh của một hình nón tròn xoay dọc theo một đường sinh rồi...
Cắt mặt xung quanh của một hình nón tròn xoay dọc theo một đường sinh rồi trải ra trên mặt phẳng ta được một nửa hình tròn bán kính R. Hỏi hình nón đó có bán kính r của đường tròn

Quảng cáo
Câu hỏi 3 trang 38 SGK Hình học 12: Bài 1. Khái niệm về mặt tròn xoay
Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a. Tính diện tích xung quanh của hình trụ và thể tích của khối trụ có hai đáy là hai hình tròn ngoại tiếp hai hình vuông ABCD và A’B’C’D’.
Câu hỏi 3 trang 48 SGK Hình học 12: Bài 2. Mặt cầu
Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng a. Hãy xác định tâm và bán kính mặt cầu:
Câu hỏi 4 trang 48 Hình học 12: Bài 2. Mặt cầu
Cho hình lập phương ngoại tiếp mặt cầu bán kính r cho trước. Hãy tính thể tích của hình lập phương đó.
Câu hỏi 1 trang 63 Hình học 12: Bài 1. Hệ tọa độ trong không gian
Trong không gian \(Oxyz\), cho một điểm \(M\). Hãy phân tích vecto \(\overrightarrow {OM} \) theo ba vecto không đồng phẳng \(\overrightarrow i ;\,\overrightarrow j ;\,\overrighta

Luyện tập

Câu 9.6 trang 56 Sách bài tập Lý 12 Nâng cao: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về phản ứng hạt...
Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về phản ứng hạt nhân ?. Câu 9.6 trang 56 sách bài tập Vật...
Câu 2 trang 74 Sinh lớp 12 nâng cao: Quy luật phân li có ý nghĩa thực tiễn gì?
Câu 2 trang 74 SGK Sinh học 12 nâng cao. Bài 18: Bài tập chương II ...
Bài 3.1 trang 19 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Nhận xét nào sau đây không đúng?
Bài 3.1 trang 19 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án: B. Bài 11. Amin Nhận xét nào sau đây không đúng? A....
Bài 33.19 trang 97 SBT Vật Lý 12: Năng lượng của nguyên tử hiđrô ở các trạng thái dừng được xác định bởi
Năng lượng của nguyên tử hiđrô ở các trạng thái dừng được xác định bởi công thức. Bài 33.19 trang 97 Sách bài tập...
Bài 39.9 trang 116 Sách bài tập Vật Lý 12: Xác định năng lượng cực tiểu của các phôtôn cần thiết để kích thích...
Xác định năng lượng cực tiểu của các phôtôn cần thiết để kích thích sự tạo thành các phản ứng . Bài 39.9 trang...