Toán lớp 12

Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12
Giải bài tập Giải tích 12, Hình học 12 trong chương trình học Toán lớp 12 (SGK Toán) trên Baitapsgk.com
Câu hỏi 3 trang 22 Hình học 12: Có thể chia (H) thành bao nhiêu khối hộp chữ nhật bằng (H2) ?
Có thể chia (H) thành bao nhiêu khối hộp chữ nhật bằng (H2) ?
Câu hỏi 4 trang 24 Hình học 12: Kim tự tháp Kê-ốp ở Ai Cập (h.1.27) được xây dựng vào khoảng 2500 năm trước...
Kim tự tháp Kê-ốp ở Ai Cập (h.1.27) được xây dựng vào khoảng 2500 năm trước Công nguyên. Kim tự tháp này là một khối chóp tứ giác đều có chiều cao 147 m, cạnh đáy dài 230 m. Hãy t
Câu hỏi 1 trang 31 SGK Hình học 12: Hãy nêu tên một số đồ vật có hình dạng là các mặt tròn xoay.
Hãy nêu tên một số đồ vật có hình dạng là các mặt tròn xoay.
Câu hỏi 2 trang 35 Hình học 12: Cắt mặt xung quanh của một hình nón tròn xoay dọc theo một đường sinh rồi...
Cắt mặt xung quanh của một hình nón tròn xoay dọc theo một đường sinh rồi trải ra trên mặt phẳng ta được một nửa hình tròn bán kính R. Hỏi hình nón đó có bán kính r của đường tròn
Quảng cáo


Câu hỏi 3 trang 38 SGK Hình học 12: Bài 1. Khái niệm về mặt tròn xoay
Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a. Tính diện tích xung quanh của hình trụ và thể tích của khối trụ có hai đáy là hai hình tròn ngoại tiếp hai hình vuông ABCD và A’B’C’D’.
Câu hỏi 3 trang 48 SGK Hình học 12: Bài 2. Mặt cầu
Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng a. Hãy xác định tâm và bán kính mặt cầu:
Câu hỏi 4 trang 48 Hình học 12: Bài 2. Mặt cầu
Cho hình lập phương ngoại tiếp mặt cầu bán kính r cho trước. Hãy tính thể tích của hình lập phương đó.
Câu hỏi 1 trang 63 Hình học 12: Bài 1. Hệ tọa độ trong không gian
Trong không gian \(Oxyz\), cho một điểm \(M\). Hãy phân tích vecto \(\overrightarrow {OM} \) theo ba vecto không đồng phẳng \(\overrightarrow i ;\,\overrightarrow j ;\,\overrighta

Luyện tập

Bài 1.9 trang 9 Sách bài tập Giải tích 12: Chứng minh rằng phương trình sau không thể có hai nghiệm thực trong
Chứng minh rằng phương trình sau không thể có hai nghiệm thực trong đoạn .. Bài 1.9 trang 9 Sách bài tập (SBT) Giải...
Bài 4.35 trang 32 sách bài tập Hóa 12: Để đốt cháy hoàn toàn 6,55 g chất A cần dùng vừa hết 9,24 lít...
Để đốt cháy hoàn toàn 6,55 g chất A cần dùng vừa hết 9,24 lít oxi. Sản phẩm cháy gồm có 5,85 g nước...
Câu 5 trang 14 SGK Lý 12 Nâng cao, Một cậu bé đẩy một chiếc đu quay có đường kính 4m
Bài 2. Phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố định - Câu 5 trang 14 SGK Vật Lý...
Kết quả thí nghiệm trên khác gì so với kết quả thí nghiệm lai thuận nghịch của Menđen trang 51, Phép lai thuận và...
Bài 12 Di Truyền Liên Kết Với Giới Tính Và Di Truyền Ngoài Nhân - Kết quả thí nghiệm trên khác gì so với...
Một căn bệnh xã hội, Một lần, cách đây cũng đã gần mươi năm, có đồng chí có trách nhiệm tôi vấn để xã...
Nghị luận xã hội lớp 12 - Một căn bệnh xã hội. Một lần, cách đây cũng đã gần mươi năm, có đồng chí...