Toán lớp 12

Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12
Giải bài tập Giải tích 12, Hình học 12 trong chương trình học Toán lớp 12 (SGK Toán) trên Baitapsgk.com
Bài viết nháp hiển thị theo mathjax:
Bài viết nháp hiển thị theo mathjax
Bài 16 trang 102 SGK Hình học 12: ho mặt phẳng (α) có phương trình 4x + y + 2z + 1 = 0
Bài 16 trang 102 SGK Hình học 12: ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC 12. Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (α) có phương trình 4x + y + 2z + 1 = 0 và mặt phẳng (β) có phương trình 2x – 2y + z
Bài 11 trang 101 Hình học 12: Viết phương trình mặt phẳng (ABC) và phương trình tham số của đường thẳng AD
Bài 11 trang 101 SGK Hình học 12: ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC 12. trong không gian Oxyz cho các điểm A(-1 ; 2 ; 0), B(-3 ; 0 ; 2), C(1 ; 2 ; 3), D(0 ; 3 ;-2).
Bài 12 trang 101 SGK Hình học 12: Viết phương trình mặt phẳng (BCD)
Bài 12 trang 101 SGK Hình học 12: ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC 12. Trong không gian Oxyz cho bốn điểm A(3 ; -2 ; -2), B(3 ; 2 ; 0), C(0 ; 2 ; 1) và D(-1 ; 1 ; 2)
Quảng cáo


Bài 9 trang 100 Hình học 12: cho bốn điểm A(2 ; 4 ; -1), B(1 ; 4 ; -1), C(2 ; 4; 3),...
Bài 9 trang 100 SGK Hình học 12: ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC 12. Trong không gian Oxyz cho bốn điểm A(2 ; 4 ; -1), B(1 ; 4 ; -1), C(2 ; 4; 3), D(2 ; 2 ; -1).
Bài 10 trang 100 SGK Hình học 12: Tìm toạ độ giao điểm A của d và (α)
Bài 10. Trong không gian \(Oxyz\) cho đường thẳng \(d\):
Bài 8 trang 100 Hình học 12: Trong không gian Oxyz cho các điểm A(1; 0 ; -1), B(3 ; 4 ; -2)
Bài 8 trang 100 SGK Hình học 12: ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC 12. Trong không gian Oxyz cho các điểm A(1; 0 ; -1), B(3 ; 4 ; -2), C(4 ; -1; 1), D(3 ; 0 ;3).

Luyện tập

Câu 5.6 trang 35 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao: Hãy giới thiệu phương pháp hoá học để làm sạch một
Hãy giới thiệu phương pháp hoá học để làm sạch một loại thuỷ ngân có lẫn một số tạp chất là bột của các...
Câu 4 trang 32 SGK Hóa 12 Nâng cao, a, Hãy viết công thức dạng mạch hở của glucozơ và nhận xét về nhóm...
Bài 5. Glucozơ - Câu 4 trang 32 SGK Hóa 12 Nâng cao. a, Hãy viết công thức dạng mạch hở của glucozơ và...
Bài 14 trang 153 SBT Sinh 12: So sánh sự khác nhau về cấu trúc, chu trình dinh dưỡng và chuyển hoá năng
Bài 14 trang 153 Sách bài tập (SBT) Sinh 12: So sánh sự khác nhau về cấu trúc, chu trình dinh dưỡng và chuyển...
Bài 1, 2 trang 203 SGK Sinh 12, Bài 1.Ánh sáng mặt trời có vai trò như thế nào đối với hệ sinh thái?Bài...
Bài 45. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái - Bài 1, 2 trang 203 SGK Sinh 12. Bài...
Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết vùng biển nước ta bao gồm những bộ phận nào? Tại sao kinh tế biển...
Vấn đề phát triển kinh tế an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo quần đảo - Dựa vào kiến thức đã...