Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 4 trang 48 Hình học 12: Bài 2. Mặt cầu

Câu hỏi 4 trang 48 Hình học 12: Bài 2. Mặt cầu...

Câu hỏi 4 trang 48 SGK Hình học 12. Bài 2. Mặt cầu

Cho hình lập phương ngoại tiếp mặt cầu bán kính r cho trước. Hãy tính thể tích của hình lập phương đó.

Quảng cáo

Dựng hình, nhận xét cạnh hình lập phương và tính thể tích.

Hình lập phương ngoại tiếp mặt cầu bán kính \(r\) có cạnh bằng \(2r\)

Thể tích hình lập phương đó là: \(V={(2r)^3} = 8{r^3}\).

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12