Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 4 trang 67 SGK Hình học 12: Bài 1. Hệ...

Câu hỏi 4 trang 67 SGK Hình học 12: Bài 1. Hệ tọa độ trong không gian...

Câu hỏi 4 trang 67 SGK Hình học 12. Phương trình mặt cầu tâm \(I(a;b;c)\) và bán kính \(R\) có phương trình \({\left( {x – a} \right)^2} + {\left( {y – b} \right)^2} + {\left(. Bài 1. Hệ tọa độ trong không gian

Quảng cáo

Viết phương trình mặt cầu tâm \(I(1; -2; 3)\) có bán kính \(r = 5\).

Phương trình mặt cầu tâm \(I(a;b;c)\) và bán kính \(R\) có phương trình \({\left( {x – a} \right)^2} + {\left( {y – b} \right)^2} + {\left( {z – c} \right)^2} = {R^2}\)

Phương trình mặt cầu là: \({\left( {x – 1} \right)^2} + {\left( {y + 2} \right)^2} + {\left( {z – 3} \right)^2} = {5^2} = 25\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12