Trang chủ Lớp 6 Sinh lớp 6 Điền vào các chỗ trống trong các đoạn câu sau đây bằng...

Điền vào các chỗ trống trong các đoạn câu sau đây bằng các từ thích hợp vi khuẩn, muối khoáng và chất hữu cơ...

Điền vào các chỗ trống trong các đoạn câu sau đây bằng các từ thích hợp – trang 162: Bài 50. Vi Khuẩn. Xác động thực vật chết rơi xuống đất được vi khuẩn ở trong đất biến đổi thành các muối khoáng.

Quan sát H50.2, điền vào các chỗ trống trong các đoạn câu sau đây bằng các từ thích hợp cho trước: vi khuẩn, muối khoáng và chất hữu cơ.

Xác động thực vật chết rơi xuống đất được……………ở trong đất biến đổi thành các ……………các chất này được cây sử dụng để  chế tạo thành ……..nuôi sống cơ thể.

Xác động thực vật chết rơi xuống đất được vi khuẩn ở trong đất biến đổi thành các muối khoáng  các chất này được cây sử dụng để  chế tạo thành chất hữu cơ nuôi sống cơ thể.