Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 1 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 1 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Tìm x trong các trường hợp sau...

Chia sẻ
Ôn tập chương 2 số học – Bài 1 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Tìm x trong các trường hợp sau :

Đề bài

Tìm \(x \in {\rm Z}\) trong các trường hợp sau :

\(\eqalign{  & a) – 5 < x < 4  \cr  & b) – 8 \le x \le 0  \cr  & c) – 3 < x < 3  \cr  & d)\left| x \right| = 2014. \cr} \)

Lời giải chi tiết

a) \(-5 < x < 4\) và \(x \in Z\)

Do đó \(x \in {\rm{\{ }} – 4; – 3; – 2; – 1;0;1;2;3\} \)

b) \(-8 ≤ x ≤0\) và \(x \in Z\)

Quảng cáo

Do đó: \(x \in {\rm{\{ }} – 8; – 7; – 6; – 5; – 4; – 3; – 2; – 1;0\} \)

c) \(-3 < x < 3\).

Do đó: \(x \in {\rm{\{ }} – 2; – 1;0;1;2\} \)

d) \(\left| x \right| = 2014\)

\(\Rightarrow x = 2014\) hoặc \(x = -2014\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...