Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 5 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 5 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết dưới dạng công thức các tính chất của phép cộng, phép nhân các số nguyên....

Chia sẻ
Ôn tập chương 2 số học – Bài 5 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Viết dưới dạng công thức các tính chất của phép cộng, phép nhân các số nguyên.

Đề bài

Viết dưới dạng công thức các tính chất của phép cộng, phép nhân các số nguyên.

Lời giải chi tiết

* Tính chất của phép cộng các số nguyên:

Tính chất giao hoán: a + b = b + a

Tính chất kết hợp: (a + b) + c = a + (b + c)

Cộng với số 0: a + 0 = a

Cộng với số đối:

       a + (-a) = 0

Quảng cáo

       a + b = 0 thì a = -b và b = -a

* Tính chất của phép nhân:

Tính chất giao hoán: a.b = b.a

Tính chất kết hợp: (a.b).c = a.(b.c)

Nhân với 1: a.1 = a

Tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng (phép trừ):

a.(b + c) = ab + ac

a.(b – c) = ab – ac

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...