Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 7 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 7 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho tập hợp...

Chia sẻ
Ôn tập chương 2 số học – Bài 7 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Cho tập hợp

Đề bài

Cho tập hợp \(E = \left\{ { – 4; – 2;0;4;8;12;2014} \right\}\).

a) Viết tập hợp A gồm các số đối của các phần tử của tập hợp E.

b) Viết tập hợp B gồm các giá trị tuyệt đối của các phần tử của tập hợp E.

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

a) \(A = \{4; 2; 0; -4; -8; -12; -2014\}\)

b) \(B = \{4; 2; 0; 4; 8; 12; 2014\}\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...