Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 1 trang 93 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập...

Bài 1 trang 93 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, Viết tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 5 bằng cách liệt kê các phần tử của tập...

Chia sẻ
Ôn tập chương 1 – Số học – Bài 1 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Viết tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 5 bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp và chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử đó. Sau đó, điền các kí hiệu thích hợp vào ô trống.

Viết tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 5 bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp và chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử đó. Sau đó, điền các kí hiệu thích hợp vào ô trống.

5…A

Ø…A

{0; 1; 2; 3; 4}…A

0…A

Quảng cáo

{0; 3; 4}…A.

A = {0; 1; 2; 3; 4; 5}

\(\eqalign{  & 5 \in A  \cr   & \emptyset  \subset A  \cr   & 0 \in A  \cr   & {\rm{\{ }}0;1;2;3;4\}  \subset A  \cr   & {\rm{\{ }}0;3;4\}  \subset A \cr} \)Chia sẻ